1. INSTEMMING MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Toegang en/of gebruik van de site www.u-parts.be houdt een automatische en onbeperkte instemming in met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Gelieve de site te raadplegen noch te gebruiken wanneer u niet met deze voorwaarden kan instemmen. U-Parts nv behoudt zich het recht voor deze voorwaarden wanneer dan ook aan te passen. De gebruiker of raadpleger stemt impliciet in met deze wijzigingen bij toegang tot de website. U-Parts nv raadt daarom aan op regelmatige basis de gebruiksvoorwaarden na te lezen. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vormen het geheel van overeenstemmingen tussen UParts nv en de gebruiker. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op en domineren elke aanvulling of wijziging in deze site.

2. TOEGANG TOT DE SITE

De toegang tot de inhoud van deze site is kosteloos, m.u.v. eventuele verbindingskosten. Abonnement of voorafgaande inschrijving zijn niet van toepassing. U-Parts nv behoudt zich het recht voor om wanneer dan ook en zonder voorafgaande waarschuwing aan de gebruiker de inhoud van de site – deels of volledig – te wijzigen of tijdelijk of permanent te schrappen. U-Parts nv kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

3. EIGENDOM VAN DE SITE

Deze site is de exclusieve eigendom van U-Parts nv, Rozendaalstraat 35, B8900 Ieper – België.

4. RECHTEN

U-Parts nv is eigenaar en/of gebruiker onder licentie van alle foto’s, geluiden, gegeven, beelden, video’s, teksten, illustraties, titels, geanimeerde sequenties … zoals te vinden op de site. Dit geldt ook voor de software (deels), het concept, de databanken en de vorm. Deze onderdelen worden beschermd door de geldende wetten op auteursrecht, intellectuele eigendom, databankrechten, naburige rechten en sui generis rechten.

5. GEBRUIK VAN DE SITE EN VAN HAAR INHOUD

Site-gebruikers verkrijgen van U-Parts nv een persoonlijk en niet-exclusief recht ter raadpleging voor privédoeleinden, dat om het even wanneer kan beëindigd worden door U-Parts nv zonder enige schadevergoeding of opzeggingstermijn. Het is strikt verboden informatie uit deze site te verkopen of voor commerciële doeleinden aan te wenden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van U-Parts nv. De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie in deze site te gebruiken overeenkomstig de bepalingen uit deze algemene gebruiksvoorwaarden en de wet. Hieronder wordt verstaan: geen onrechtmatige daden stellen die o.a. de site schade kunnen toebrengen, overbelasten of buiten werking stellen of die rechten van derden aantasten. Ook zal de gebruiker geen enkele handeling op de website stellen die op een of andere manier het imago en de naam van U-Parts nv of diens producten besmeurt. Zo zal de gebruiker ook geen onwettige, lasterlijke, obscene, racistische of andere laakbare wijze van verzending van inhoud of element van de site via e-mail of anders hanteren. De kosten (niet beperkt tot maar inclusief redelijke advocatenhonoraria en – kosten) uit inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden, uit foutief gebruik van de site, uit deelname van inbreuk op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van U-Parts nv door derden, worden gedragen door de gebruiker. Zo ook neemt de gebruiker de vergoeding, vrijwaring en indien vereist de verdediging van U-Parts nv op zich.

6. AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE INHOUD VAN DE WEBSITE

U-Parts nv staat niet garant voor de site en samenhangende diensten m.b.t. werking, beschikbaarheid, continuïteit en/of toegang. Voor werking noch inhoud verleent U-Parts nv impliciet noch expliciet een waarborg. De site wordt als dusdanig geleverd, binnen het wettelijk toegestane. U-Parts nv streeft naar juistheid van informatie die ze op de site plaatst, zij waarborgt echter volledigheid noch juistheid. Ook wijst U-Parts nv iedere aansprakelijkheid af m.b.t. virussen voortvloeiend uit downloads via links of emailverwijzingen op de site. Directe noch indirecte schade, al dan niet commercieel, die volgt uit het gebruik van de site kan niet verhaald worden op U-Parts nv.

7. PERSOONSGEGEVENS

a. Persoonsgegevens verzameld door U-Parts nv

7.1. U-Parts nv bewaart en beschouwt volgende informatie als persoonsgegevens bij bezoek aan de site: – alle vrijwillig verstrekte informatie aan U-Parts nv; – alle informatie m.b.t. de pagina’s die de gebruiker op deze site heeft geraadpleegd; – het e-mailadres van de gebruiker (bij elke vorm van dergelijke communicatie op de site); – alle informatie m.b.t. (pagina’s op) andere sites die de gebruiker heeft geraadpleegd om naar deze site te komen.

7.2. U-Parts nv hanteert cookies op haar site: een bestand verstuurd door een internetserver dat zich op de hard disk van uw computer installeert. Een cookie onthoudt sporen van bezochte sites en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Op die manier tracht U-Parts nv u nog beter te bedienen bij een volgend bezoek.

7.3. Ook bij ontvangst of overdracht van gegevens op de site, behoudt UParts nv het recht erkende codereringstechnieken – erkend volgens de gebruikelijke standaarden in de IT-sector – te gebruiken.

7.4. U-Parts nv zal de bepalingen respecteren volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

b. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens door U-Parts nv

U-Parts nv gebruikt deze gegevens om inlichtingen m.b.t. updates te verspreiden, om informatie in te winnen, aanbevelingen te verkrijgen, voor commerciële doeleinden zoals direct marketing, voor statistisch onderzoek, voor mededelingen m.b.t. producten, voor optimalisatie van de site, voor contact met de bezoeker en elk ander commercieel of administratief doel. De gegevens kunnen worden overgedragen aan derden voor commerciële doeleinden door U-Parts nv (als verantwoordelijke voor de verwerking ervan) of zijn verwerkers. U-Parts nv zal de gebruiker contacteren wanneer en vooraleer men bovenstaande gegevens voor nieuwe doeleinden wenst te gebruiken. Zo geeft men de gebruiker de kans om kennis te nemen van het gewijzigd reglement m.b.t. bescherming van persoonlijke gegevens en om deelname te weigeren. c. Recht van toegang, verzet en verbetering Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 heeft men het recht om de verwerking van persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken. Hiervoor kan de gebruiker contact opnemen met U-Parts nv: per post: U-Parts nv Rozendaalstraat 35, B-8900 Ieper – België d. Over communicatie via e-mail U-Parts nv is gemachtigd door de gebruiker, haar – o.a. – promotionele e-mails te sturen. De gebruiker kan steeds een e-mail sturen naar info@u-parts.be, als zij liever geen dergelijke mails wenst te ontvangen. e. Hoe ons bedrijf contacteren in verband met dit privacy-beleid? U-Parts nv is te bereiken: per e-mail: info@u-parts.be per post: U-Parts nv Rozendaalstraat 35, B-8900 Ieper – België

8. HYPERTEKSTKOPPELINGEN

Vooraf moet U-Parts nv de links goedkeuren naar zowel deze als andere websites. Deze andere sites van derden worden niet gecontroleerd door UParts nv. Zo kan U-Parts nv dus niet verantwoordelijk worden geacht of aansprakelijk worden gesteld voor enige inhoud, informatie of materiaal op deze bronnen of websites, door ons gelinkt. Ook houden deze links instemming noch samenwerking in tussen hun aanbieder en U-Parts nv. Bovendien kan U-Parts nv niet aansprakelijk worden gesteld voor bewezen of vermeende schade, voortvloeiend uit goederen en diensten op, of gebruik en vertrouwen in de inhoud van deze derden-sites. Dit heeft als gevolg dat de gebruiker die vertrouwt op deze inhoud, alle risico’s hiermee verbonden draagt en ervoor verantwoordelijk is.

9. GELDIGHEID VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toepassing of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen wordt niet aangetast wanneer blijkt dat een van deze voorwaarden in strijd is met een bepaling van dwingend recht of niet toepasselijk is.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Uitsluitend de rechtbanken van Ieper zijn voor deze materie bevoegd en deze voorwaarden zijn uiteraard onderhevig aan het Belgisch recht. U-Parts nv behoudt zich het recht voor rechtsvorderingen in te stellen tegen wie handelt op een onwettelijke, ongeoorloofde wijze of in overtreding met deze voorwaarden.

11. CONTACTGEGEVENS

Voor vragen en opmerkingen m.b.t deze voorwaarden, contacteer ons: via deze website of per e-mail: info@u-parts.be per post: U-Parts nv Rozendaalstraat 35, B-8900 Ieper – België

12. UITGEVER

U-Parts nv Rozendaalstraat 35, B-8900 Ieper – België tel: +32 (0)57 46 64 82 e-mail:info@u-parts.be © 2015 U-Parts nv, alle rechten voorbehouden.